بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت و استرس شغلی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش... 7

مقدمه. 8

بیان مسئله. 11

اهمیت و ضرورت پژوهش... 15

هدف کلی.. 16

اهداف جزئی.. 17

فرضیه های پژوهش... 17

قلمرو تحقیق. 18

روش پژوهش... 19

ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش... 19

جامعه آماری و نمونه آماری.. 19

محدودیت های پژوهش... 19

تعاریف نظری.. 20

تعاریف عملیاتی.. 21

فصل دوم : پیشینه پژوهش... 22

مقدمه. 23

تاریخچه تحول فکری الیس... 24

ماهیت انسان. 25

مفاهیم بنیادی نظریه الیس... 28

مبنای فیزیولوریکی.. 28

مبنای روان شناختی.. 30

مفهوم اضطراب و بیماریهای روانی.. 31

باورهای غیر منطقی 11 گانه از دیدگاه آلبرت الیس... 34

راهبردهایی برای کشف اعتقادهای غیر منطقی.. 41

تکنیک های درمانی.. 43

روان درمانی.. 43

فرایند درمان. 45

فنون و روش های درمان. 46

کاربرد درمان عقلانی – هیجانی.. 48

درمان عقلانی – هیجانی.. 48

نقایص درمان عقلانی –هیجانی.. 50

اضطراب.. 51

عملکرد سطح اضطراب.. 51

تعریف اضطراب.. 52

اضطراب طبیعی.. 55

مولفه های اضطراب.. 55

ویژگی های اضطراب.. 57

رابطه اضطراب و ترس... 57

مشترکات اضطراب و ترس... 58

تفاوت های اضطراب و ترس... 58

همه گیر شناسی اضطراب.. 61

شیوه های بیان اضطراب.. 63

کارکردهای انطباقی اضطراب.. 64

سبب شناسی اضطراب.. 65

اضطراب اخلاقی 66

با این که ضروری هستند ولی تحریف کننده می باشند. 68

نظریه های رفتاری.. 70

نظریه های وجودی.. 70

نظریه های شناختی.. 71

نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی.. 72

نظریه های زیست شناختی.. 73

اختلالات اضطرابی 74

اختلال وحشت زدگی 74

عوامل وراثتی در اختلال وحشت زدگی.. 75

ویژگی های اختلال وحشت زدگی.. 75

اگروفوبیا 76

فوبیها 76

فوبیهای خاص... 76

فوبی اجتماعی 77

اختلال وسواس فکری - عملی.. 78

اختلال استرس پس از آسیب 78

اختلال حاد. 79

اختلال اضطراب.. 79

علائم اضطراب.. 80

تحقیقات داخلی.. 82

تحقیقات خارجی.. 85

فصل سوم. 87

روش پژوهش... 87

روش پژوهش... 88

جامعه آماری.. 88

نمونه آماری.. 88

ابزار پژوهش... 88

روش تجزیه و تحلیل داده ها 92

فصل چهارم. 93

تجزیه و تحلیل داده ها 93

آمار توصیفی.. 94

فصل پنجم. 100

بحث و نتیجه گیری.. 100

نتیجه گیری.. 101

محدودیت های پژوهش... 102

پیشنهادات.. 103

منابع: 104

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و رضایت و استرس شغلی .zip
2 مگابایت