بررسی تأثیر اضطراب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه: 2

بیان مسأله: 4

اهمیت و ضرورت تحقیق: 5

اهداف پژوهش: 6

سؤالات تحقیق: 7

فرضیه های تحقیق: 8

تعیین متغیرهای پژوهش: 9

تعریف متغیرها: 10

تعاریف عملیاتی: 10

محدودیتها: 11

فصل دوم. 12

تعریف اضطراب: 13

انواع اضطراب: 13

تعریف اضطراب امتحان: 15

علائم اضطراب: 15

شیوع: 16

سبب شناسی اضطراب امتحان: 17

بررسی تاریخچه ی موضوع: 19

جایگاه اضطراب امتحان در رتبه بندی رویدادهای استرس زا: 20

بررسی نظریه های موجود درباره ی موضوع (اضطراب امتحان): 20

بررسی پژوهشهای انجام شده در مورد اضطراب امتحان: 22

رابطه اضطراب امتحان و هوش: 24

رابطه ی اضطراب امتحان با اضطراب عمومی: 24

رابطه ی اضطراب امتحان با عزت نفس: 25

رابطه اضطراب امتحان با وضعیت اجتماعی- اقتصادی: 25

رابطه ی اضطراب امتحان با آمادگی دانش آموزان و انتظارات: 25

انگیزه موفقیت و کارآمدی و رابطه آن با اضطراب امتحان: 26

بررسی رابطه اضطراب امتحان با منبع کنترل و مراقبان امتحان: 26

روش های مقابله با اضطراب امتحان: 27

آموزش مهارتهای مطالعه: 32

فصل سوم. 34

مقدمه: 35

روش تحقیق: 35

جامعه آماری: 35

نمونه پژوهش: 36

روش نمونه گیری: 37

روش اجرا و گردآوری داده ها: 37

سیستم نمره گذاری: 37

روش های تحلیل داده ها: 38

نمرات اضطراب امتحان و معدل ترم اول و ساعات مطالعه گروه دختران. 39

نمرات اضطراب امتحان و معدل ترم اول و ساعات مطالعه گروه پسران. 40

فصل چهارم. 43

توصیف داده ها: 44

تحلیل داده ها: 45

فصل پنجم. 48

نتیجه گیری: 49

محدودیتها: 50

پیشنهادات: 51

منابع و مأخذ: 53

ضمائم. 54

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

بررسی تأثیر اضطراب در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر پایه ی سوم مقطع راهنمایی شهرستان چالدران در سالتحصیلی92-91.zip
180 کیلوبایت