رابطه بين استرس و فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران

فهرست مطالب

چكيده: 4

فصل اول.. 7

كليات پژوهش... 7

مقدمه: 8

بیان مسئله : 9

اهميت و ضرورت تحقيق: 12

هدف پژوهش : 12

فرضيه هاي پژوهش: 13

تعاريف نظري و عملياتي متغيرها: 13

فرسودگي شغلي: 13

تعريف عملياتي متغيرها: 14

فصل دوم. 15

مبانی نظری پژوهش... 15

شغل چيست؟. 16

حرفه : 16

گروه شغلي: 17

تقسيم بندي مشاغل بر حسب فشار رواني.. 17

تاريخچة روان شناسي كار در ايران.. 19

فشار رواني يا استرس چيست؟. 20

عوامل موثر در ايجاد استرس... 23

رابطة بين استرس و عملكرد. 23

استرس شغلي.. 23

زيان ها و هزينه‌هاي ناشي از استرس شغلي.. 25

مراحل فشار رواني.. 28

نشانه هاي سازگاري عمومي:‌ 30

پي‌آمدهاي فشار عصبي.. 32

تجزيه و تحليل شخصيت نوع   A و شخصيت نوع B. 35

استرانژي‌هاي مقابله با فشار رواني.. 36

استراتژيهاي مقابله با استرس در سازمان.. 39

تقويت مباني ديني.. 42

فرسودگي شغل چيست؟. 42

نشانه‌هاي فرسودگي شغلي.. 45

انواع فرسودگي: 46

پژوهش‌هاي انجام شده در ايران: 47

پژوهش‌هاي انجام شده در خارج كشور. 48

نتيجه نهايي: 49

فصل سوم. 50

روش پژوهش... 50

طرح پژوهش: 51

جامعه آماري: 51

نمودار آماري: 51

روش نمونه‌گيري: 51

ابزار پژوهش... 52

پرسشنامة استرس: 52

اعتبار و روايي پرسشنامه: 54

روش اجرا: 54

فصل چهارم. 55

تجزیه و تحلیل داده ها 55

مقدمه: 56

فصل پنجم.. 59

بحث و نتیجه گیری.. 59

محدوديت‌هاي پژوهش... 60

پيشنهادات پژوهش: 61

فهرست منابع.. 62

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

رابطه بين استرس و فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران.zip
198 کیلوبایت