بررسی صورتهای مالی شرکت داروسازی سبحان

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

تاريخچه: 2

موضوع فعاليت : 2

وضعيت مالكيت : 3

چشم انداز شركت : 3

ماموريت شركت : 3

ارزشهاي محوري شركت : 3

فصل دوم. 4

تعریف و هدف حسابرسی. 5

فلسفه و جایگاه حسابرسی. 5

انواع حسابرسی. 8

حسابرسی مبتنی بر سیستم: 11

تحول در متدولوژی حسابرسی: 12

حسابرسی مبتنی بر ترازنامه: 12

وظیفه حسابرس خارجی. 13

تحول هدف های حسابرسی. 13

نقش اصلی حرفه حسابرسی. 14

فصل سوم. 21

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. 22

فصل چهارم. 31

فصل پنجم.. 34

سیستم های اطلاعاتی مدیریت.. 35

تعريف سيستم اطلاعات.. 35

- مزاياي استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات.. 39

- انواع سيستم‌هاي اطلاعات.. 40

عناصر تأثيرگذار بر سيستم‌هاي اطلاعات.. 40

معماري سيستم‌هاي اطلاعات.. 41

كاربرد سيستم‌هاي اطلاعات.. 42

فصل ششم.. 45

دروس تخصصی حسابداری.. 46

فصل هفتم.. 53

تعریف.. 54

محاسبه مالیات در ایران. 54

اظهارنامه مالیاتی در ایران. 54

اشخاص حقیقی و حقوقی ایی که میبایست نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند. 56

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی. 58

تعریف سال مالیاتی. 58

فصل هشتم.. 59

خلاصه تحقیق. 60

منابع : 61

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

داروسازی سبحان.zip
3 مگابایت