پروژه جاوا اسکریپت

فهرست:                                                                                                                 چكيده ............................................................................................................................................................5

1.جاوااسكريپت چيست؟  ............................................................................................................................ 6  

1ـ1. اصول اسكريپت نويسي در صفحات وب ...............................................................................................6

2ـ1. اسكريپتها و برنامه ها ............................................................................................................................6

3ـ1. معرفي جاوااسكريپت ............................................................................................................................7

4ـ1. قابليتهاي جاوااسكريپت .......................................................................................................................7

5ـ1.جاوااسكريپت در مقابل جاوا .................................................................................................................7                      

 6ـ1.چگونه جاوااسكريپت در صفحات وب قرار ميگيرد؟............................................................................8

2.خلق يك اسكريپت ............................................................................................................................... ..8

1ـ2.ابزار اسكريپت نويسي ............................................................................................................................9

2ـ2.آغاز خلق اسكريپت ...............................................................................................................................9

3. بررسي قابليتهاي جاوااسكريپت ..............................................................................................................9

1ـ3. زيباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكريپت ..............................................................................10

1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعيت ....................................................................................................................10

2ـ3.كاربابرنامه هاي اتصالي .........................................................................................................................10

4. برنامه هاي جاوااسكريپت چگونه كار ميكنند. ........................................................................................11

1 ـ4. توابع درجاوااسكريپت ........................................................................................................................11

2ـ4. اشياءدر جاوااسكريپت ........................................................................................................................13

1ـ2ـ4 . جاوااسكريپت از سه نوع شيء پشتيباني مي كند........................................................................13

3ـ4.كنترل حوادث .....................................................................................................................................13

4ـ4. مخفي كردن اسكريپتها از مرورگرهاي قديمي .................................................................................14

5. استفاده از مقادير و ذخيره سازي آن .....................................................................................................15

1 ـ 5. انتخاب نام براي متغييرها .................................................................................................................15

2ـ 5. تعيين مقدار براي متغيير ها. .............................................................................................................15

1ـ2ـ5. انواع اساسي داده ها در جاوااسكريپت .........................................................................................16

3ـ 5. انواع داده جاوااسكريپت....................................................................................................................16

6 . آرايه ها و رشته ها ..................................................................................................................................16

1ـ6 .خلق يك شيء String.....................................................................................................................17

7. بررسي و مقايسه متغييرها ..............................................................................................................................17
1ـ7 . دستورIf......................................................................................................................................................17
2ـ7 . دستورEles .....................................................................................................................................18

8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها ..........................................................................................................18

1ـ 8 . حلقه هاي For..............................................................................................................................18

2ـ 8 . حلقه هاي While...........................................................................................................................19

3ـ 8 . حلقه هاي Do...while ...............................................................................................................19

9. اشياء درون ساخت مرورگر......................................................................................................................19

1ـ 9 . اشياء چيستند؟ .................................................................................................................................19

1ـ 1ـ 9.خلق اشياء .......................................................................................................................................19

2ـ 9 . خاصيتهاي اشياء و مقادير.................................................................................................................20

3ـ 9 . گـرد كردن اعداد .............................................................................................................................20

4ـ 9 . خلق اعداد تصادفي ..........................................................................................................................21

5 ـ 9. كـار با تاريخها ..................................................................................................................................21

10 . مدل شيئي سند (DOM)..................................................................................................................21

1ـ 10 . درك مدل شيئي سند ......................................................................................................................21

2ـ 10 . دسترسي به تاريخچه مرورگـر ......................................................................................................22

11. خلق اشياء اختصاصي ............................................................................................................................23

1ـ11 . استفاده از اشياء براي ساده كردن اسكريپتها .................................................................................23

2ـ11 . اختصاصي كردن اشياء درون ساخت ..............................................................................................24

12 . پنجره ها و زير صفحه ها .....................................................................................................................24

1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشياء ..............................................................................................24

2ـ12 . ايجاد وقفه هاي زماني ....................................................................................................................25

3ـ 12 . استفاده از اشياء جاوا اسكريپت براي كار با زير صفحه ها ..........................................................25

14. دريافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها .............................................................................................26

1ـ 14. اصول طراحي پرسشنامه ها درHTML  ....................................................................................26

2ـ 14 . شيءfrom در جاوااسكريپت ......................................................................................................26

3ـ 14 . وروديهاي متن ...............................................................................................................................26

4ـ 14 . وروديهاي چند خطي متن .............................................................................................................26

5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها .........................................................................................................26

6ـ14 . دكمه ها ............................................................................................................................................27

7ـ 14 . مربعهاي گـزينش ..........................................................................................................................27

 8 ـ 14 . دكـمه هاي راديوئي .....................................................................................................................27

15 . تصاوير گـرافيكي و انيميشن .............................................................................................................28

1ـ 15 . استفاده از جاوااسكريپت براي كار با نقشه هاي تصويري .........................................................28

2ـ 15 . تصاوير ديناميك در جاوااسكريپت ............................................................................................28

16 . اسكريپتهاي فرامرور گري ...................................................................................................................29

1ـ 16 . دريافت اطلاعات مرورگر ................................................................................................................29

2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاري مرورگرها ...................................................................................................29

3ـ 16 . خلق يك صفحه چند منظوره ........................................................................................................29

4ـ16 . هدايت كاربران به صفحات وب .......................................................................................................29

5ـ16 . خلق يك صفحه چند منظوره .........................................................................................................29 

17 . كـار با شيوه نامه ها .............................................................................................................................30

1ـ 17 . معرفيHTML ديناميك ............................................................................................................30

2ـ 17 . شيوه و ظاهرصفحات ......................................................................................................................31

3ـ17 . تعريف و استفاده از شيوه هايCSS ............................................................................................31

4ـ 17 . تنظيم مكـان متن ..........................................................................................................................31

5ـ 17 . تغيير رنگ و تصاوير زمينه ............................................................................................................32

6ـ 17 . كـار با فوتنهـا ...............................................................................................................................32

7ـ 17 . كنترل شيوه ها بكمك جاوااسكريپت ..........................................................................................32

 18 .  استفاده از لايه ها براي خلق صفحات ديناميك .................................................................................33

1ـ 18 . لايه ها چگونه كار ميكنند؟ ............................................................................................................33

2ـ 18 . دو استاندارد براي خلق لايه ها .....................................................................................................33

3ـ 18 . خلق لايه هاي CSS ....................................................................................................................34

4ـ 18 . تعريف خواص لايه ها .....................................................................................................................34

19 . استفاده از جاوااسكريپت براي توسعه يك سايت وب .......................................................................34

1ـ 19 . خلق سند HTML   ...................................................................................................................34

2ـ 19 . استفاده از ليستهاي بازشونده براي تسهيل هدايت كاربران .......................................................35

3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وايجاد ساختارداده اي ......................................................................35

4ـ 19 . افزودن توضيحاتي در مورد پيوندها ..............................................................................................36

5ـ 19 . استفاده از پيوندهاي گـرافيكي ....................................................................................................36

20 . نتيجه ....................................................................................................................................................37

21 . خلاصه ..................................................................................................................................................38

22 . فهرست منابع ......................................................................................................................................39

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

 

13,000 تومان

پایان نامه جاوا اسکریپت 55 ص.zip
497 کیلوبایت