بررسی رابطه متقابل تمرکز مالکیت، نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

فصلاول: کلیاتتحقیق.. 11

1-1- مقدمه. 12

1-2- بیانمسئله. 13

1-3- ضرورتواهمیتانجامتحقیق.. 17

1-4- اهدافتحقیق.. 20

1-5- سؤال‌هایتحقیق.. 21

1-6- فرضیه‌هایتحقیق.. 21

1-7- چهکاربردهاييازانجاماينتحقيقمتصوراست؟. 22

1-8- استفاده‌کنندگانازنتیجهپایان‌نامه. 22

1-9- نحوهاندازه‌گیریمتغیرهایتحقیق.. 22

1-10- تکنیکوابزارگرد‌آورياطلاعات... 24

1-11- جامعهآماریوحجمنمونه. 24

1-12- شیوهنمونه‌گیری.. 25

1-13- روشتجزيهوتحليلاطلاعات... 26

1-14- خلاصهفصل.. 26

فصلدوم: ادبیاتتحقیق.. 27

2-1- مقدمه. 28

2-2- ساختارمالکیت... 28

2-3- تعریفساختارمالکیت... 30

2-4- انواعترکيبمالكيت... 31

2-5- تعریفمالكيتدولتی.. 32

2-6- تئوريساختارمالکیت... 37

2-7- گروه‌بندی‌هایمختلفسهامداران.. 37

2-7-1- انواعسهامدارانباتوجهبهمیزانکنترلبرهیأتمدیره 38

2-7-2- انواعسهامدارانباتوجهبهنوعوابستگیبهشرکتسرمایه‌پذیر. 38

2-7-3- انواعسهامدارانباتوجهبهدرصدمالکیت... 39

2-8- آغازعصرخصوصیسازی.. 40

2-9- دیدگاه‌هاییمرتبطبامالكيتدولت... 43

2-9-1- دیدگاهکلاسيک‌ها 44

2-9-2- بحرانبزرگاقتصادیدرامریكاواروپاوظهوراقتصادکينزی.. 45

2-9-3- مكتبنئوکلاسيک... 46

2-10- نقشسازندهمالكيتدولتی.. 47

2-11- مالكيتخانوادگی.. 50

2-12- سرمایه‌گذارانشرکتی.. 51

2-13- سرمایه‌گذارانمدیریتی.. 53

2-14- سرمایه‌گذارانخارجی.. 56

2-15- نقدشوندگی.. 57

2-16- معیارهایمتداولسنجشنقدشوندگی.. 60

2-16-1- معیارهایمبتنیبرسفارشاتسهام. 63

2-16-2- معیارتفاوتقیمتپیشنهادیخریدوفروش.... 64

2-16-3- اختلافقیمتپیشنهادیخریدوفروش.... 64

2-17- ساختارسرمایه. 66

2-18- مفهومساختارسرمایه. 67

2-19- ساختارسرمایهبهینه. 68

2-20- انواعساختارسرمایه. 69

2-20-1-شرکتهایتمامسرمایهای (غیراهرمی) 69

2-20-2 شرکتهایاهرمی. 70

2-21- میانگینموزونهزینهسرمایه. 70

2-22- مزایاومعایباستفادهازبدهیدرساختارسرمایه. 71

2-22-1- مزایایاستفادهازبدهیدرساختارسرمایه 71

2-22-2- معایباستفادهازبدهیدرساختارسرمایه 72

2-23- عواملمؤثربرساختارسرمایه. 73

2-24- نظریه‌هایمختلفپیرامونساختارسرمایهشرکت‌ها 80

2-25- تجزیه ‌وتحلیلساختارسرمایه. 85

2-26- معیارهایساختارسرمایه. 87

2-27- پیشینهتحقیق.. 88

2-27-1- پیشینهداخلی. 88

2-27-2- پیشینهخارجی. 99

فصلسوم: روشتحقیق... 108

3-1- مقدمه. 109

3-2- روشتحقیق.. 110

3-3- فرضیه‌هایتحقیق.. 112

3-4- جامعهونمونهآماریتحقیق.. 113

3-5- روشگردآوریاطلاعات... 113

3-6- روشاندازه‌گیریمتغیرهایتحقیق.. 114

3-7- روشتجزیهوتحلیلاطلاعات... 115

3-8- آزمونهایآماریتحقیق.. 116

3-8-1- تحلیلتوصیفیدادهها 116

3-8-2- آزمونکولموگرف- اسمیرنوف. 116

3-8-3- همبستگی. 116

3-8-4- ضریبهمبستگی. 117

3-9- خلاصهفصل.. 117

فصلچهارم: تجزیهوتحلیلداده‌ها 118

4-1- مقدمه. 119

4-2- بررسیآمارتوصیفی.. 120

4-3- بررسینرمالبودنداده‌ها 121

4-4- آزمونفرضیاتتحقیق.. 122

4-4-1- آزمونفرضیهاول.. 122

4-4-2- آزمونفرضیهدوم. 123

4-4-3- آزمونفرضیهسوم. 124

4-5- خلاصهفصل.. 126

فصلپنجم: نتیجه‌گیریوارائهپیشنهادات... 127

5-1- مقدمه. 128

5-2- نتایجآمارتوصیفی.. 128

5-3- نتایجآزمونفرضیات... 129

5-3-1- فرضیهاول.. 129

5-3-2- فرضیهدوم. 130

5-3-3- فرضیهسوم. 130

5-4- پیشنهاداتتحقیق.. 131

5-5- پیشنهاداتبرایتحقیقاتآتی.. 132

5-6- محدودیت‌هایتحقیق.. 133

5-7- خلاصهفصل.. 135

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1-4: آمارتوصیفی.. 120

جدول 2-4: بررسینرمالبودنمتغیرهایتحقیق.. 121

جدول 3-4: آزمونفرضیهاول.. 122

جدول 4-4: آزمونفرضیهدوم. 123

جدول 5-4: آزمونفرضیهسوم. 125

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

بررسی رابطه متقابل تمرکز مالکیت، نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.zip
377 کیلوبایت