پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت )

فهرست مطالب 

فصل 1 : بررسی و مدل سازی سيگنال صحبت                       

    1-1- معرفی سيگنال صحبت                              6

    1-2- مدل سازی پيشگويی خطی                           10

         1-2-1- پنجره کردن سيگنال صحبت                       11

         1-2-2- پيش تاکيد سيگنال صحبت                   13

         1-2-3- تخمين پارامترهای LPC                                             14

 

فصل 2 : روش ها و استانداردهای کدينگ صحبت

    2-1- مقدمه                                      15

    2-2- روش های کدينگ                                  19

         2-2-1- کدرهای شکل موج                      21

         2-2-2- کدرهای صوتی                              22      2-2-3- کدرهای مختلط                             24

         الف- کدرهای مختلط حوزه فرکانس                  27

         ب- کدرهای مختلط حوزه زمان                       29

 

فصل 3 : کدر کم تاخير LD-CELP                      

    3-1- مقدمه                                      34

    3-2- بررسی کدرکم تاخير LD-CELP                      36

         3-2-1- LPC معکوس مرتبه بالا                      39

         3-2-2- فيلتر وزنی شنيداری                           42

         3-2-3- ساختار کتاب کد                      42

         3-2-3-1- جستجوی کتاب کد                         43

         3-2-4- شبه ديکدر                           45

         3-2-5- پست فيلتر                           46

فصل 4 : شبيه سازی مميزثابت الگوريتم به زبان C                  

    4-1- مقدمه                                      49

    4-2- ويژگی های برنامه نويسی مميزثابت                        50

    4-3- ساده سازی محاسبات الگوريتم                         53

         4-3-1- تطبيق دهنده بهره                         54

         4-3-2- محاسبه لگاريتم معکوس                         58

    4-4- روندنمای برنامه                                59

         4-4-1- اينکدر                                   63

         4-4-2- ديکدر                               69

فصل 5 : پياده سازی الگوريتم برروی DSP         

    5-1- مقدمه                                      74

    5-2- مروری بر پياده سازی بلادرنگ                         75

    5-3- چيپ های DSP                               76

         5-3-1- DSP های مميزثابت                         77

         5-3-2- مروری بر DSP های خانواده TMS320         78

         5-3-2-1- معرفی سری TMS320C54x              79

    5-4- توسعه برنامه بلادرنگ                            81

    5-5- اجرای برنامه روی برد توسعه گر C5402 DSK                82

         5-5-1- بکارگيری ابزارهای توسعه نرم افزار                84

        5-5-2- استفاده از نرم افزارCCS                     86

        5-5-3- نتايج پياده سازی                        94

    5-6- نتيجه گيری و پيشنهاد                         97

- ضمائم

   - ضميمه (الف) : ديسکت برنامه های شبيه سازی مميز ثابت به زبان C و

                          پياده سازی کدک به زبان اسمبلی                                                                                       -

ضميمه (ب) : مقايسه برنامه نويسی C و اسمبلی                         98

- مراجع                                        103

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

 

13,000 تومان

پايان نامه کارشناسی ارشد مخابرات سيستم ( پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت ).zip
908 کیلوبایت