بررسی فرسودگی شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق. 1

1-1-مقدمه. 2

2-1-بیان مساله. 4

3-1-مباني نظري پژوهش... 7

4-1-اهداف تحقيق. 8

5-1-فرضيه هاي تحقيق. 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق. 10

1-2-پيشينه تحقيق. 11

2-2-مفهوم و تعاريف مربوط به فرسودگي شغلي:‌ 17

3-2-عوامل بوجود آورنده فرسودگي شغلي : 19

4-2-مراحل فرسودگي شغلي: 20

5-2-نشانه‌هاي فرسودگي شغلي. 21

6-2-رابطه فرسودگي شغلي و ويژگيهاي شخصيتي: 22

7-2-رابطه فرسودگي شغلي و ويژگي‌هاي محيط‌هاي كاري: 23

8-2-پيامد‌هاي فرسودگي شغلي: 23

9-2-نقش مديران در پيشگيري از فرسودگي شغلي كاركنان: 25

10-2-عوامل زمینه ساز و مرتبط با فرسودگی شغلی. 26

11-2-عوارض و اثرات فرسودگی شغلی. 27

فصل سوم :روش تحقیق. 28

1-3-روش شناسي. 29

2-3-جامعه و نمونه آماري.. 29

3-3-ابزارهاي اندازه گيري.. 30

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق. 32

1-4-يافته هاي تحقيق. 33

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات.. 37

1-5-بحث و نتيجه گيري.. 38

2-5-پیشنهادات.. 43

ضمیمه. 44

منابع و مآخذ: 49


پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

بررسی فرسودگی شغلی کارکنان امور مالیاتی.zip
684 کیلوبایت