بررسی صورتهای مالی شرکت نساجی بروجرد

فهرست مطالب

فصل اول.. - 1 -

تاریخچه شرکت.. - 2 -

فصل دوم. - 4 -

فصل سوم. - 14 -

فصل سوم : تحلیل مالی شرکت.. - 15 -

شرکتهای انتخابی بورسی برای این فصل.. - 15 -

فصل چهارم. - 22 -

تحلیل نسبت های مالی: - 23 -

بدهيهاي جاري / داراييهاي جاري = نسبت جاري. - 25 -

الف ) آنكه بخشي از داراييهاي بلند مدت خود را به كوتاه مدت تبديل كند. - 26 -

موجودي كالا / بهاي تمام شده كالاي فروخته شده   = گردش موجودي كالا. - 27 -

كل داراييها / خالص فروش  = گردش كل داراييها - 28 -

متوسط فروش نسيه در روز  /  حسابهاي دريافتني  = متوسط  دوره وصول مطالبات.. - 28 -

حقوق صاحبان سهام /  مجموع بدهيهاي = نسبت بدهيها به حقوق صاحبان سهام. - 30 -

كل داراييها / كل بدهيها = نسبت كل بدهيها به كل داراييها - 30 -

بهره پرداختني  /  سود قبل از بهره و ماليات = توان پرداخت بهره - 31 -

كل داراييها / خالص فروش  × خالص فروش / سود پس از كسر ماليات = نرخ بازده سرمايه گذاري.. - 33 -

نسبت گردش كل داراييها × حاشيه سود = نرخ بازده سرمايه گذاري.. - 33 -

- روشهاي تجزيه وتحليل نسبتهاي مالي : - 35 -

فصل پنجم.. - 39 -

سیستم های اطلاعاتی.. - 40 -

استفاده از این سیستم ها و بهره مندی از مزایای آنها - 41 -

تغییر یک مرتبه ای همه چیز. - 42 -

مضامینی در قبال مزایای رقابتی.. - 43 -

فصل ششم.. - 45 -

لیست دروس تخصصی حسابداری.. - 46 -

حسابداری مالی.. - 46 -

تعریف کلی از حسابداری مالی.. - 47 -

حسابداری صنعتی.. - 47 -

حسابرسی.. - 48 -

بورس واوراق بهادار. - 49 -

حسابداری مالیاتی.. - 49 -

انواع مالیات.. - 49 -

مالیات مستقیم و غیرمستقیم. - 50 -

مالیات مستقیم. - 50 -

مالیات غیرمستقیم. - 50 -

تعریف حسابداری دولتی: - 51 -

کاربرد حسابداری دولتی: - 51 -

اقتصاد خردوکلان ، تنظیم وکنترل بودجه. - 52 -

بودجه. - 52 -

چرا ما بودجه تولید می‌کنیم. - 53 -

فصل هفتم.. - 54 -

مالیات.. - 55 -

تعریف مالیات.. - 55 -

انواع مالیات.. - 56 -

مالیات مستقیم. - 56 -

مالیات غیر مستقیم. - 56 -

دیدگاهها در خصوص مالیات.. - 57 -

فصل هشتم.. - 58 -

خلاصه. - 59 -

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

13,000 تومان

نساجی.zip
2 مگابایت