پروژه الگوریتم های موازی و معماری ها

مقدمه.................................................................................................................................................1

1                     ساختار و روابط بین معماری های شبکه ی dominant...........................................................2

-         تبديل نرم افزاري EREW به CECW...................................................................................8

2                     انتخاب.................................................................................................................................16

1.2    مسأله انتخاب و مفاهيم مربوط به آن..........................................................................17

-    ترتیب خطی............................................................................................................17

-    مرتبه.......................................................................................................................17

-    انتخاب....................................................................................................................18

-    پیچیدگی.................................................................................................................19

2.2  الگوریتم های ترتیبی انتخاب.........................................................................................21

3.2  خصوصیات لازم برای الگوریتم های موازی..................................................................27

-         تعداد پردازنده ها.....................................................................................................27

-         زمان اجرا................................................................................................................28

-         هزینه.......................................................................................................................29

3                     مرتب سازی و شمارش پایه.................................................................................................36

1.3     مرتب سازی بر روی آرایه خطی....................................................................................37

2.3      مرتب سازی بر روی ساختار CRCW ..........................................................................43

3.3     مرتب سازی بر روی مدل CREW.................................................................................45

4.3                            مرتب سازی توسط الگوریتم انتخاب.............................................................................48

5.3                           ارزیابی کارایی الگوریتم.................................................................................................51

6.3     مرتب سازی  عدد با کمتر از پردازنده.....................................................................53

7.3     مرتب سازی با مدل بیتی................................................................................................56

8.3    کاهش محدودیت ها........................................................................................................65

9.3   یک مثال از شمارنده.........................................................................................................68 

4                ادغام....................................................................................................................................77

1.4      شبکه ی ادغام..........................................................................................................78

2.4      ادغام بر روی ساختار CREW..................................................................................91

3.4     الگوریتم ترتیبی ادغام................................................................................................91

4.4      ادغام موازی.............................................................................................................92

5.4      الگوریتم سریع ادغام..............................................................................................100

5                    محاسبات اعداد صحیح......................................................................................................106

1.5      جمع با پیش بینی رقم نقلی....................................................................................106

2.5        محاسبات پیشوندی.............................................................................................109

6                    الگوریتم های ماتریسی......................................................................................................118

-         ضرب های ماتریس پایه......................................................................................................118

7           زمانبندی دوباره و تبدیل ....................................................................................124

1.7       یک مثال – تشخیص تقارن.....................................................................................125

2.7        مدل های  و  محاسباتی..................................................127

3.7        زمانبندی دوباره ی شبکه های .......................................................132

4.7        زمانبندی دوباره ی میزبان......................................................................................137

5.7      طراحی بوسیله ی تبدیل ...........................................................................144

8                     الگوریتم های گراف...........................................................................................................146

1.8                  بستار تعدی...........................................................................................................146

2.8       کامپوننت های متصل..............................................................................................153

3.8       کوتاهترین مسیرها...................................................................................................154

4.8        درخت های پوشای مینیمم وزن.............................................................................157

9                     مسیریابی بسته ها...............................................................................................................160

-                       الگوریتم های حریصانه.........................................................................................161

اختصارات ................................................................................................................................... 170

واژه نامه ...................................................................................................................................... 171

منابع............................................................................................................................................176

Absrtact and Keywords..............................................................................................................177

 

پشتیبانی از طریق گروه ترک نت 
ایمیل : turknet۲۱۰۲@gmail.com
شماره تماس : ۰۹۱۴۱۶۵۱۱۲۴

 

13,000 تومان

پایان نامه معماری كامپيوتر.zip
3 مگابایت